How to download a template.

Paper Iconic

Wanderer
Reputation: 100%
3/28/15
1,471
23,508
22
Earth
papericonic.gumroad.com

How to download a template.

(*) Browsers from social apps will not download the files.

Currently, the site has seven zones, of which 3 zones share and archive templates available for download.
 • Free Zone: Upload and share free templates. For all members
 • Premium Zone: Upload and share paid templates. For all Premium users.
 • Mystery Zone: Upload and share special paid templates. For Premium More and above.
Templates are classified into up to 7 different categories. You need to upgrade your account to fully view and download templates in these zones.
You can easily find the content you are interested in with the Search or Filter functions.
 1. Access any article with a web browser.
 2. Read the article carefully. You will get template information like resource, author, page number and details, file format, size when complete, password,...
 3. Scroll down to the end of the article and you will see the Attachments.
 4. Click on the file you want to download to switch to the download page.
 5. Depending on your current user class (Guest, Free or Premium), you may have to wait a bit before starting to download the file.
You can contribute information, missing files in the Reply section below each article.


-
Updated: For now, free members will need to react (Like, Love, Care, etc.) or comment below posts to download files in the Free Zone. This is part of an effort to recognize publishers' contributions to the library.

-
Common file types, file extensions and how to open them.
 
Sponsored: Google Advertising

Novvanda

New Member
Reputation: 1%
8/6/23
1
3
1
44
México

How to download a template.

(*) Browsers from social apps will not download the files.

Currently, the site has seven zones, of which 3 zones share and archive templates available for download.
 • Free Zone: Upload and share free templates. For all members
 • Premium Zone: Upload and share paid templates. For all Premium users.
 • Mystery Zone: Upload and share special paid templates. For Premium More and above.
Templates are classified into up to 7 different categories. You need to upgrade your account to fully view and download templates in these zones.
You can easily find the content you are interested in with the Search or Filter functions.
 1. Access any article with a web browser.
 2. Read the article carefully. You will get template information like resource, author, page number and details, file format, size when complete, password,...
 3. Scroll down to the end of the article and you will see the Attachments.
 4. Click on the file you want to download to switch to the download page.
 5. Depending on your current user class (Guest, Free or Premium), you may have to wait a bit before starting to download the file.
You can contribute information, missing files in the Reply section below each article.


-
Updated: For now, free members will need to react (Like, Love, Care, etc.) or comment below posts to download files in the Free Zone. This is part of an effort to recognize publishers' contributions to the library.

-
Common file types, file extensions and how to open them.
Thks
 

nguyenvo29

New Member
Reputation: 1%
2/28/24
3
2
2
24
khánh hòa

Làm thế nào để tải xuống một mẫu.

(*) Trình duyệt từ ứng dụng xã hội sẽ không tải xuống tệp.

Hiện tại, trang web có bảy vùng, trong đó có 3 vùng chia sẻ và lưu trữ các mẫu có sẵn để tải xuống.
 • Free Zone: Tải lên và chia sẻ các mẫu miễn phí. Dành cho tất cả thành viên
 • Premium Zone: Tải lên và chia sẻ các mẫu trả phí. Dành cho tất cả người dùng Premium.
 • Vùng bí ẩn: Tải lên và chia sẻ các mẫu trả phí đặc biệt. Dành cho Premium More trở lên.
Các mẫu được phân thành tối đa 7 loại khác nhau. Bạn cần nâng cấp tài khoản của mình để xem và tải xuống đầy đủ các mẫu trong các vùng này.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nội dung mình quan tâm bằng chức năng Tìm kiếm hoặc Lọc .
 1. Truy cập bất kỳ bài viết nào bằng trình duyệt web.
 2. Đọc bài viết một cách cẩn thận. Bạn sẽ nhận được thông tin mẫu như tài nguyên, tác giả, số trang và chi tiết, định dạng tệp, kích thước khi hoàn thành, mật khẩu ,...
 3. Kéo xuống cuối bài viết bạn sẽ thấy phần Đính kèm.
 4. Click vào file muốn tải để chuyển sang trang tải .
 5. Tùy thuộc vào loại người dùng hiện tại của bạn (Khách, Miễn phí hoặc Cao cấp), bạn có thể phải đợi một chút trước khi bắt đầu tải xuống tệp.
Các bạn có thể đóng góp thông tin, file còn thiếu ở phần Reply bên dưới mỗi bài viết.


-
Đã cập nhật: Hiện tại, các thành viên miễn phí sẽ cần phản ứng (Thích, Yêu thích, Quan tâm, v.v.) hoặc bình luận bên dưới các bài đăng để tải xuống các tệp trong Vùng Tự do. Đây là một phần trong nỗ lực ghi nhận những đóng góp của nhà xuất bản cho thư viện.

-
Các loại tệp phổ biến, phần mở rộng tệp và cách mở chúng.
cảm ơn :)
 
 • Like
Reactions: roya.teimouri

encast

New Member
4/3/24
1
0
1
18
United States

How to download a template.

(*) Browsers from social apps will not download the files.

Currently, the site has seven zones, of which 3 zones share and archive templates available for download.
 • Free Zone: Upload and share free templates. For all members
 • Premium Zone: Upload and share paid templates. For all Premium users.
 • Mystery Zone: Upload and share special paid templates. For Premium More and above.
Templates are classified into up to 7 different categories. You need to upgrade your account to fully view and download templates in these zones.
You can easily find the content you are interested in with the Search or Filter functions.
 1. Access any article with a web browser.
 2. Read the article carefully. You will get template information like resource, author, page number and details, file format, size when complete, password,...
 3. Scroll down to the end of the article and you will see the Attachments.
 4. Click on the file you want to download to switch to the download page.
 5. Depending on your current user class (Guest, Free or Premium), you may have to wait a bit before starting to download the file.
You can contribute information, missing files in the Reply section below each article.


-
Updated: For now, free members will need to react (Like, Love, Care, etc.) or comment below posts to download files in the Free Zone. This is part of an effort to recognize publishers' contributions to the library.

-
Common file types, file extensions and how to open them.
cool
 
Sponsored: Google Advertising