Armoured vehicle Panzerkampfwagen VI - Tiger I Heavy Tank

Eastern Hawk

Member
Reputation: 24%
4/18/15
78
145
20
24
Somewhere on Earth
Thumbnail
Resources
Paper-replika.com
Author
Julius Perdana
Printed File Format
PDF
Page(s)
10
Instruction Format
Image
Panzerkampfwagen VI Tiger I Heavy Tank Papercraft

Tiger I là một loại tăng hạng nặng của Đức Quốc Xã được sử dụng trong Thế Chiến II, được sản xuất từ cuối năm 1942 như một phương án đương đầu với sự kháng cự mạnh không ngờ của lực lượng thiết giáp Liên Xô trong những tháng đầu của Chiến dịch Barbarossa, đặc biệt là chiếc T-34 và KV-1. Thiết kế của Tiger I trao cho Wehrmacht chiếc tăng đầu tiên có pháo lên tới 88mm, vốn trước đó đã chứng minh tính hiệu quả trong việc chống lại cả máy bay và xe tăng. Trong quá trình cuộc chiến, Tiger I đã tham chiến trên tất cả các mặt trận của người Đức. Nó thường được triển khai thành các tiểu đoàn xe tăng độc lập, với sức mạnh khá lớn.

The Tiger I was a Nazi heavy tank used in World War II, produced in late 1942 as a way to cope with the unexpectedly strong resistance of Soviet armored forces during the the beginning of Operation Barbarossa, especially the T-34 and KV-1. The design of the Tiger I gave the Wehrmacht the first tank with a gun up to 88mm, which had previously proven effective against both aircraft and tanks. During the course of the war, Tiger I fought on all German fronts. It is often deployed as independent tank battalions, with quite a large strength.

zhOy1.jpg


Chiếc xe tăng được đặt tên hiệu Tiger bởi Ferdinand Porsche, và số đếm La Mã được thêm vào sau khi loại Tiger II đi vào sản xuất. Tên định danh chính thức ban đầu của Đức là Panzerkampfwagen VI Ausführung H (‘Panzer VI phiên bản H’, viết tắt PzKpfw VI Ausf. H), nhưng chiếc xe tăng được đổi tên lại thành PzKpfw VI Ausf. E vào tháng 3 năm 1943. Nó cũng có tên định danh kiểm kê là SdKfz 181.

Những chiếc Tiger có khả năng bắn xuyên giáp trước của một chiếc M4 Sherman của Mỹ trong khoảng cách 1800 và 2100, xe tăng Churchill IV của Anh trong khoảng cách 1100 và 1700, xe tăng T-34 của Liên Xô trong khoảng cách 1000 và 1400, và chiếc IS-2 của Liên Xô trong khoảng cách 100 và 300m. Xe tăng T-34 Liên Xô được trang bị pháo 76.2mm không thể bắn xuyên giáp trước của Tiger ở bất kỳ khoảng cách nào, nhưng có thể bắn xuyên hông ở xấp xỉ 500 m bằng đạn BR-350P APCR. Pháo 85mm của T34-85 có thể bắn xuyên giáp trước của Tiger trong khoảng 200 và 500m, pháo 122mm của những chiếc IS-2 có thể bắn xuyên giáp trước trong khoảng cách 500 và 1500m. Hoả lực xuyên giáp mạnh của Tiger đồng nghĩa với việc nó có thể tiêu diệt nhiều đối thủ ở những khoảng cách chúng không thể đáp trả. Trên chiến trường trống, đây là một lợi thế chiến thuật lớn. Những chiếc tăng đối thủ thường buộc phải thực hiện một cuộc tấn công sườn để tiêu diệt một chiếc Tiger.

Dài quá đọc cũng mỏi mắt nên thôi :D Kit này của Paper-replika nên độ chuẩn xác scale và màu cũng khá an tâm, dự là mình sẽ làm con này sau khi hoàn thành cây Dragunov đang làm dở. Bánh xích cũng đẹp mà ko quá chi tiết. Độ khó ước tính khoảng 2.5-3/5. Mấy bạn mới chơi papercraft cũng có thể làm đc. Instructions đã có sẵn trong file nén .rar. Password: paper-replika.com. Mô hình này dựa trên chiếc tank Tiger I số 131 - Chiếc Tiger duy nhất còn có thể hoạt động trong điều kiện tốt nhất, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Bovington, Cộng Hòa Anh.
Thanks for reading. Have fun!
CHÚ Ý: File Tiger-I_131_Bovington.pdf là file dự phòng. Ai muốn download thì hãy download file Tiger.rar. Khi nào file PDF trong đó có vấn đề hãy báo với mình (chụp screenshot lỗi) và download lại file Tiger-I_131_Bovington.pdf, mình sẽ gửi lại bạn số điểm bạn đã mất để download file trên.
Last update: 5:43PM Jun 30, 2015. [Attachment repaired]


The tank was named Tiger by Ferdinand Porsche, and Roman numerals were added after the Tiger II entered production. The original official German designation was Panzerkampfwagen VI Ausführung H ('Panzer VI version H', abbreviated PzKpfw VI Ausf. H), but the tank was renamed PzKpfw VI Ausf. E in March 1943. It also has the inventory identifier SdKfz 181.

The Tigers were able to shoot through the front armor of an American M4 Sherman between 1800 and 2100, a British Churchill IV tank between 1100 and 1700, a Soviet T-34 tank at 1000 and 1400, and the Soviet IS-2 within 100 and 300 meters. The Soviet T-34 tank armed with a 76.2mm cannon could not penetrate the Tiger's front armor at any distance, but could penetrate the flanks at approximately 500 m with the BR-350P APCR ammunition. The 85mm cannon of the T34-85 can penetrate the Tiger's front armor at a range of 200 and 500m, and the IS-2's 122mm cannon can penetrate the front armor at a distance of 500 and 1500m. The Tiger's strong armor-piercing firepower means it can destroy many opponents at distances they can't respond to. On an empty battlefield, this is a great tactical advantage. Opposing tanks were often forced to launch a flank attack to destroy a Tiger.

It's too long to read, so it's tiring :D This kit is from Paper-replika, so the scale and color accuracy is also quite reassuring, I think I will make this one after I finish the unfinished Dragunov. The sprocket is also nice without being too detailed. Difficulty is estimated at 2.5-3/5. Even those new to papercraft can do it. Instructions are available in the .rar archive. Password: paper-replika.com. This model is based on the Tiger I tank No. 131 - The only Tiger that can still operate in the best conditions, currently on display at the Bovington Museum, UK.

Thanks for reading. Have fun!

NOTE: File Tiger-I_131_Bovington.pdf is a backup file. Those who want to download, please download the file Tiger.rar. When there is a problem in the PDF file, please report it to me (take a screenshot of the error) and re-download the file Tiger-I_131_
 

Attachments

  • Tiger.rar
    1.9 MB · Views: 309
  • Tiger-I_131_Bovington.pdf
    1.4 MB · Views: 298