SƯ TỬ 'BỜM LƯỚI' - MÔ HÌNH 3D (LOW POLY)

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

thinhsee

New Member
2/22/20
2
0
1
51
Sư Tử 'BỜM LƯỚI' là mô hình 3D (low poly) với BỜM được cách điệu thành LƯỚI.
Hướng dẫn thực hiện:
Chất liệu: Giấy bìa màu 180 gsm
Màu bìa: Xanh/Xanh lá/Vàng/Hồng...
Kích thước thành phẩm: D361xR274xC365 (mm)

Sản phẩm bán không là thành phẩm. Quý vị mua về tự cắt thành các mảnh và dán các mảnh lại để có thành phẩm.
Sản phẩm đăng bán tại https://www.lazada.vn/-i495394632-s965824178.html với giá 120.000 đồng/sản phẩm.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock