Paper Toys Medical Staff - Funko custom

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

tuyenda1985

New Member
5/19/21
6
2
3
36
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Thanhk you, chờ mãi mới có :)
Mà sao bác không tiện cho luôn cái biểu ngữ 5K nữa chođủ bộ nhỉ?
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,509
599
113
25
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Thanhk you, chờ mãi mới có :)
Mà sao bác không tiện cho luôn cái biểu ngữ 5K nữa chođủ bộ nhỉ?
cái này do bác ấy tự scale nhìu lần xong gắn vô ấy, nên k có kích thước chung, bác thử tải ảnh về xong scale thử xem cho khớp với ý bác dễ hơn :3 046.gif
 
  • Like
Reactions: tuyenda1985

tuyenda1985

New Member
5/19/21
6
2
3
36
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Quá khó khi chưa mương tượng được ghép cái bàn tay
Bác nào hướng dẫn em ghép cái bàn tay tay với, ngẫm mãi chưa ra
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock