Giới thiệu tool thiết kế papercraft online

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

phuocdh

New Member
1/10/21
1
5
3
30
Với mục đích đóng góp cho cộng đồng Papercraft, mình đã viết tool thiết kế papercraft online này -> PaperMaker.

Tool hoàn toàn miễn phí, với chức năng chính là tạo mô hình giấy từ mô hình 3d.

Thông thường mọi người chỉ sử dụng các file PDO đã được tạo sẵn, thì tool của mình vẫn có nhiều tác dụng. Tool có chức năng import file PDO, sau đó các bạn có thể chỉnh sửa tùy ý:
- Import cả các file PDO bị lock, không cho chỉnh sửa.
- Chỉnh line, no-line.
- Chỉnh kích thước model.
- Chỉnh khổ giấy.
- Xuất ra PDF, PNG, SVG.
-...
Và nhiều chức năng khác :D

Mọi người dùng và cho ý kiến nhé, ủng hộ hàng Việt :p
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock