robot

 1. Gundam Super Deformed (SD) SD RX-78-1 PROTO TYPE GUNDAM

  SD RX-78-1 Prototype Gundam by Shirokuma Papercraft
 2. Gundam [Kita] Aerial Gundam

  [Kita] Aerial Gundam Creator = KITA Height = 26cm
 3. Transformer Mechanical Others Transformers - Original Beast 5 [PaperLovers]

  Transformers - Original Beast 5 [PaperLovers] 5 bundle of original beast from Transformers : Optimus Primal Cheetor 豹司令 (黄豹) Rattrap 精灵鼠 Rhinox 犀牛 Tarantulas 狼蛛
 4. Super Deformed (SD) Mechanical Others [Satasun] SD Gran Mazinger

  [Satasun] SD Gran Mazinger Creator = Satasun Height = 36cm
 5. Super Deformed (SD) Mechanical Others [Satasun] SD Mazinkaiser

  [Satasun] SD Mazinkaiser Creator = Satasun Height = 35cm
 6. Super Deformed (SD) Mechanical Others [Satasun] SD Mazinder Z

  SD Mazinder Z creator = Satasun Height = 35cm
 7. Others Cutzilla - Steampunk version

  Vinsart is an italian artist. He customized this paper toy from the template "Cutzilla" created by Glood.
 8. Game League of Legends Mecha Zero Sion- Sion Người Máy Biến Hình (đa sắc 10 in 1)

  Mecha Zero Sion- Sion Người Máy Biến Hình (đa sắc 10 in 1) Mecha Sion Béo Mập kích thước 300x300mm, Búa 314mm số tờ 17 số parts 210 Mình edit và unfold skin này đúng 1 ngày . Hi vọng thành phẩm đẹp, mọi người thích có thể tải về làm test build ngay bây giờ. Khi edit animation và pose dáng thì mô...
 9. Gundam Gundam Aerial

  El gundam Aerial de "Gundam witch from mercury" Papercraft
 10. Others Super Robot Wars OG - Karmis for Cosplay

  Super Robot Wars OG - Karmis Title: Robot Karmis from anime Super Robot Wars OG File Format: PDO+PDF Layout Scale: ? Sheet format: A4 File size: 8.5 mb. Total sheets/patterns: 154 /154
 11. Others Poseable Extel Mecha Robo

  Poseable Extel Mecha Robot Name: Poseable Extel Mecha Robot File Format: PDF Layout Scale: ? Sheet format: A4 File size: 11.7 mb. Sheets total/pattern: 52/19
 12. Others Real Steel - Noisy Boy

  Real Steel - Noisy Boy Title: Robot Noisy Boy from the movie "Real Steel" Layout scale: ? File format: pdf Sheet format: A4 File size: 27.52 MB Total sheets/patterns: 18/14 + 10/6 (2 options)
 13. Others [Ghost in the Shell] Tachikoma - Wedge Heeled Robot

  [Ghost in the Shell] Tachikoma - Wedge Heeled Robot Title: Tachikoma - an intelligent wheel-walking wedge-heeled robot from the universe of the anime and manga "Ghost in the Shell" Model scale: ? File format: JPG Sheet size: A4 File size: 4 MB Total sheets/patterns: 10/8
 14. Gundam Gundam Nadleeh Akwos [Paper-Replika]

  Gundam Nadleeh Akwos [Paper-Replika] Publisher: Paper-Replika Layout scale: ? File format: pdf Sheet format: A4 File size: 12.6 MB Total sheets/patterns 53/36
 15. Gundam Mechanical Others ATM-09-GC Brutishdog

  Robot ATM-09-GC Brutishdog File Format: PDF Layout Scale: ? Sheet format: A4 File size: 7.4 mb. Sheets total/pattern: 68/55
 16. Mechanical Others ED-209 Police Robot from RoboCop (2014)

  ED-209 Police Robot from RoboCop (2014) Title: ED-209 Police Robot from RoboCop (2014) File Format: PDF PDO Scale: ? Sheet format: A4 File size: 102 mb. Sheets total/pattern: 67/67
 17. Movie Game Figure Others RoboCop 2014 (by Cepot Patel)

  RoboCop 2014 (by Cepot Patel) Title: RoboCop (RoboСop 2014) Author: Cepot Patel File Format: PDF+PDO Scale: ? (30cm) Sheet format: A4 File size: 10 mb. Sheets total/pattern: 5/5
 18. Movie Game Figure Others Robocop - Murphy 1987

  Robocop - Murphy 1987 Title: Robocop (Robocop from the film of the same name) / Robocop File Format: PDF+PDO Layout Scale: ? 60 cm Sheet format: A4 File size: 13 mb. Sheets total/pattern: 32/29
 19. Gundam Super Deformed (SD) Mechanical SD Gundam RGM-79 [G] [제로쿨(JSJ)]

  SD Gundam RGM-79 [G] [제로쿨(JSJ)] Papercraft Name: SD Gundam RGM-79 [G] File Format: PDF+PDO Layout scale: 180 mm Sheet format: A4 File size: 12 mb. Sheets total/pattern: 16/15
 20. Gundam MBF-02 Strike Rouge Gundam [Ggarymiss]

  Buildable DIY Paper/Cardboard Gluing Scale Model Name: MBF-02 Strike Rouge Gundam [Ggarymiss] Papercraft File Format: PDF Layout scale: 1:70 Sheet format: A4 File size: 33.5 mb. Total sheets/patterns: 106/72