[video hướng dẫn]Đi trộm đồ giáng sinh phải có chiếc xe này.

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

12/10/15
21
8
3
35
Đi trộm đồ phải có chiếc xe này. Haiz.
Nói chung là nếu ko có chiếc xe này dễ bị ăn đập lắm. Đi trộm mái nhà phải có sự chuẩn bị cho tử tế chứ
Và đây là quá trình mình tiếp tay cho tên trộm đêm giáng sinh
thực tế thì so với mô hình ông già Noel Santa Claus hôm trước mình là thi đây là mẫu mô hình dễ nhất.
04.jpg


Sleigh GT.jpg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LupinIII
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock