Thuyền buồm San Salvador

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

12/10/15
16
1
3
35
San Salvador là chiếc thuyền buồm đầu tiên của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Juan Rodriguez Cabrillo, đã cập cảng San Diego vào ngày 28 tháng 9 năm 1542.
Con tàu đã cho mọi người cơ hội để xem một ví dụ về đóng tàu thế kỷ XVI. Lịch sử của nó đã trài qua 1 cuộc chiến dài chống lại người Mỹ bản địa.

 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock