[SHOW] Hộ tống hạm USS PC461 CLASS

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

quyen99sky

Member
11/11/20
34
22
8
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Resources
ANSWER
Author
ANSWER
Execution time
3 ngày

USS PC 461 là lớp tàu hộ tống đông đảo nhất của Mỹ trong thế chiến thứ II, tham gia hộ tống đoàn vận tải Đại Tây Dương, mặt trận Thái Bình Dương. Có chức năng săn ngầm, tuần tiễu, tàu được trang bị 2 hải pháo, 3 bệ súng máy và dàn bom chìm chống ngầm. Mô hình được làm từ giấy, tỷ lệ 1:250. Kit của hãng ANSWER, có tên là USS PC 553 ( 553 là số hiệu của chiếc PC này, cùng lớp với 461). 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock