Một số chức năng cơ bản trong Pepakura Designer 3

 • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
  PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,527
632
113
26
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
zXbWC.png

Tips for Pepakura Designer 3

Basic View Operation


Basic 3D View operations
(Hoạt động cơ bản bên cửa sổ 3D của pepakura designer)


qWO4V.png

Rotation: Right Drag
Move: Wheel Button Drag or [Ctrl] + Right Drag
Zoom: Wheel or [Shift] + Right Drag
Edit operation: Left Click

Xoay chuyển: Dùng chuột phải kéo để xoay
Di chuyển: Nhấn vào nút cuộn chuột kéo hoặc Nhấn [Ctrl] + chuột phải kéo để di chuyển
Phóng to thu nhỏ: Lăn nút cuộn chuột hoặc Nhấn [Shift] + chuột phải kéo để phóng to thu nhỏ
Hoạt động chỉnh sửa: Nhấn chuột trái (chức năng này dùng để chỉnh sửa, cắt, v.v.. khi lúc rã kit)


Basic 2D View operations
(Hoạt động cơ bản bên cửa sổ 2D của pepakura designer)

FZVpa.png

Move: Right Drag or Wheel Button Drag or [Ctrl] + Right Drag
Zoom: Wheel or [Shift] + Right Drag
Edit operation: Left Click
Edit operation (dragging objects): Left Drag
Shows a pop-up menu: Right Click

Di chuyển: Nhấn chuột phải kéo hoặc Nhấn vào nút cuộn chuột kéo hoặc Nhấn [Ctrl] + chuột phải kéo để di chuyển
Phóng to thu nhỏ: Lăn nút cuộn chuột hoặc Nhấn [Shift] + chuột phải kéo để phóng to thu nhỏ
Hoạt động chỉnh sửa: Nhấn chuột trái (chức năng này dùng để chỉnh sửa, cắt, v.v.. khi lúc rã kit)
Hoạt động chỉnh sửa (kéo theo các đôi tượng): Dùng chuột trái kéo để chỉnh sửa (kéo theo các đối tượng)
Hiển thị bản menu chỉnh sửa: Nhấn chuột phảiTips for Quick Edits (Lời khuyên (mẹo) cho việc chỉnh sửa được nhanh hơn)

 • Quick pick of an edge loop (Cắt các cạnh được nhanh chóng hơn)
Double clicking an edge selects edges connected to the edge at a time. Following double click reset the selection. This tip is for time-saving at the stage of selecting cut-lines before unfolding.

double click chuột trái lên 1 cạnh, nó sẽ tự chọn những cạnh có kết nối với nhau tại thời điểm đó. Tiếp theo double chuột trái lần nữa để thiết lập lại lựa chọn (vd như bạn nhấn đôi chuột để nó kết nối, nhưng đường đó không đẹp, bạn muốn bỏ nó đi thì bạn chỉ việc nhấn đôi chuột vào vị trí cạnh mà bạn đã làm lúc nãy thì nó sẽ quay lại như cũ hoặc bạn có thể nhấn tổ [Ctrl + z] để nó quay lại). Mẹo này là để tiết kiệm thời gian trong giai đoạn lựa chọn cắt line (dòng) trước khi rã kit.


YOfvs.png

 • Double click makes an edge vertical or horizontal (Nhấn đôi chuột trái để làm cho 1 cạnh đang nằm xéo trở nên thẳng đứng hoặc nằm ngang)
When the edit mode is [Rotate] ([2D Menu]-[Edit Mode]-[Rotate] ([Ctrl]+R)), double click of an edge rotates the part so that the edge becomes vertical or horizontal.

Khi đang ở chế độ chỉnh sửa là [Rotate] (xoay) ([2D Menu]-[Edit Mode]-[Rotate] ([Ctrl]+R)), double click vào 1 cạnh quay bất kỳ đang nằm xéo thì cạnh đó sẽ trờ nên thẳng đứng hoặc là nằm ngang.

zy0d5.png

 • Select multiple edges by a rectangular area (Chọn nhiều cạnh cùng 1 lúc qua 1 khu vực hình chữ nhật)
[2D Menu]-[Edit Mode]-[Edge Color] ([Ctrl]+E) enables you to change the color of edges or hide edges. It is time consuming to click many edges one by one. Multiple edges can be selected by a rectangular area simply by dragging the left mouse. The colors of selected edges are changed at a time. You can also set a mask for selecting specific type of edges by checking the type in the Select Target option on the [Line Color] dialog.

[2D Menu]-[Edit Mode]-[Edge Color] ([Ctrl]+E) cho phép bạn thay đổi màu sắc của các cạnh hoặc ẩn các cạnh, giúp bạn đỡ tốn thời gian hơn trong việc nhấn từng cạnh một. Có thể chọn nhiều cạnh cùng 1 lúc bằng cách kéo chuột tạo những vùng hình chữ nhật. Những màu sắc của các cạnh được chọn tại thời điểm đó sẽ được thay đổi. Bạn cũng có thể thiết lập những thao tác chức năng khác cho cạnh bằng cách check (dấu chọn vào ô vuông) vào các kiểu tùy chọn tại mục Select Target trên hộp thoại [Line Color].

rYjKT.png

 • Select multiple flaps by a rectangular area (Chọn nhiều Flap (mép dán) cùng 1 lúc qua 1 khu vực hình chữ nhật)
[2D Menu]-[Edit Mode]-[Edit Flap] ([Ctrl]+F) enables you to change the height and the angles of the flaps. It is time consuming to click many flaps one by one. Multiple flaps can be selected by a rectangular area simply by dragging the left mouse. Note that the invisible flaps (appears when the edge is separated) are also selected. The height and angles of selected flaps are changed at a time.

[2D Menu]-[Edit Mode]-[Edit Flap] ([Ctrl]+F) cho phép bạn thay đổi chiều cao và góc của Flap (mép dán). Giúp bạn đỡ tốn thời gian hơn trong việc nhấn từng Flap một. Có thể chọn nhiều Flap cùng 1 lúc qua 1 khu vực hình chữ nhật, đơn giản bằng cách chỉ cần kéo chuột trái. Lưu ý rằng các Flap vô hình (k hiển thị) (sẽ xuất hiện khi các cạnh được tách ra) cũng được lựa chọn. Chiều cao và góc độ của Flap được chọn tại thời điểm đó sẽ được thay đổi

nYcK.png

 • Locate a part (Xác định vị trí 1 part (1 chi tiết trên model) )
[2D Menu]-[Edit Mode]-[Select and Move] ([Ctrl]+M) enables you to move the selected part by left mouse drag. The arrow keys on the keyboard are also used. Multiple parts can be selected by a rectangular area by dragging the left mouse. [Ctrl]+Click toggles the state of selection. Even when the Edit Mode is not [Select and Move], single part can be moved by the drag of the left mouse. Snapping to the grid is switched by [2D Menu]-[Snap to Grid] menu.

[2D Menu]-[Edit Mode]-[Select and Move] ([Ctrl]+M) cho phép bạn di chuyển 1 part (1 chi tiết) qua cách kéo chuột trái. Các phím mũi tên trên bàn phím cũng được sử dụng. Có thể chọn nhiều Part (nhiều chi tiết) cùng 1 lúc qua 1 khu vực hình chữ nhật, đơn giản bằng cách chỉ cần kéo chuột trái. [Ctrl]+ Nhấn liên tiếp các vùng được chọn. Khi Edit Mode không chọn [Select and Move], thì chỉ di chuyển được 1 part (chi tiết) bằng cách kéo chuột trái. Snapping vào lớp lưới nhỏ được bật bởi bảng thống kê [2D Menu]-[Snap to Grid]

IRGJ.png

Advanced Tips (Lời khuyên (mẹo) nâng cao)

 • Make a symmetrical model (Tạo một mô hình đối xứng)
First, make a half model on your 3DCG software. Second, make the unfolded pattern on Pepakura Designer and save it. Third, select [Others]-[Mirror Inversion] command, then both the 3D model and the pattern are inverted in x-coordinate. Finally, import the saved data (which is saved before [Mirror Inversion] command) through [File]-[Import File (*.pdo)].

Đầu tiên, tạo 1 nữa mô hình trên chương trình 3DCG của bạn. Thứ 2, rã kit trên Pepakura Designer và lưu nó lại. Thứ 3, chọn lệnh [Others]-[Mirror Inversion], sau đó cả hai mô hình 3D và 2D được đảo ngược trong cùng tọa độ x. Cuối cùng, nhập dữ liệu đã được lưu vào (đó là file đã được lưu trước khi thực hiện lệnh [Mirror Inversion] (lệnh gương, lệnh làm cho đảo ngược) ) thông qua [File]-[Import File (*.pdo)].

quyRp.png

 • Reload the modified model (Nạp lại những mô hình đã được biến đổi/chỉnh sửa)
You do not need to edit the 2D pattern again from scratch even after you notice the need of the modification of the 3D model. [File]-[Reload 3D Model] command reloads the modified 3D model, and then updates the 2D pattern automatically by checking the difference between the original one and the reloaded one. Pepakura Designer can also keep monitoring the updates of the model.

Bạn không cần phải chỉnh sửa các mẫu 2D lại từ đầu ngay cả sau khi bạn nhận thấy sự cần thiết của việc sửa đổi các mô hình 3D. [File]-[Reload 3D Model] lệnh tải lại các mô hình 3D đã được sửa đổi, và sau đó chương trình sẽ tự động cập nhật các mô hình 2D (các patter ở bên kit) bằng cách kiểm tra sự khác biệt giữa một bản gốc và một bản nạp lại. Pepakura Designer cũng có thể tiếp tục theo dõi cập nhật thông tin của mô hình (nghĩa là vd khi vẽ 1 chiếc xe 3d, chúng ta xuất file ra Pepakura Designer rồi rã kit chúng, xong sau đó xuất nó về lại 3D đưa vào chương trình 3D để vẽ tiếp các phần khác của xe, rồi xuất ra file reload đưa vào Pepakura Designer thì file đó sẽ có gồm model của 4 bánh xe chúng ta đã trước đó và chúng ta chỉ việc ra tiếp các phần mới vừa vẽ).

KbHOo.png
 
 • Like
Reactions: minhtoan69

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,527
632
113
26
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Other Tips (Một số mẹo khác)

 • Use Pepakura Designer as an UV editor (Sử dụng Pepakura Designer như 1 bản chỉnh sửa UV ) (khái niệm đơn giản là sử dụng Pepakura Designer để trải UV (là cái mà các vị trí cần lên màu) thay cho các chương trình 3D khác)
After editing the pattern, [File]-[Export]-[3D Model/UV Info (*.OBJ)] command exports the 3D model and the UV info to an .obj file. The UV coordinates are set as shown on the 2D pattern. This means Pepakura Designer can be used as an UV editor. The left bottom image shows the screen of Metasequoia, a 3DCG software, loads the UV set by Pepakura Designer.

Sau khi chỉnh sửa các pattern (các mẫu giấy trong kit), lệnh [File]-[Export]-[3D Model/UV Info (*.OBJ)] để xuất các mô hình 3D và các thông tin UV vào một file .obj. Các tọa độ UV được thiết lập như lúc thể hiện trên mô hình 2D. Điều này có nghĩa Pepakura Designer có thể được sử dụng như là một bản chỉnh sửa UV. Các hình ảnh ở dưới cùng, bên trái hiển thị màn hình của Metasequoia, 1 phần mềm 3DCG, tải được các UV tạo bằng Pepakura Designer.

bi54.png

 • Add the outline paddings (Thêm màu cho mép giấy)
[2D Menu]-[Add Outline Padding] adds colored offset to the outline of the pieces. At the stage of assembling, it makes mismatched glued area unnoticeable. This helps us to make good-looking paper models. The amount of the offsetting is changed through [Settings]-[Other Settings]-[Others].

[2D Menu]-[Add Outline Padding] sẽ thêm màu vào phần rìa các mảnh kit. Khi lắp ráp, nó giúp những phần nối không khớp khó bị phát hiện. Điều này giúp chúng ta có mô hình giấy hoàn thiện hơn. Độ lớn rìa thêm màu thay đổi trong [Settings]-[Other Settings]-[Others].

3HJkq.png

 • Measure the distance between two points (Đo khoảng cách giữa 2 điểm)
[2D Menu]-[Edit Mode]-[Measure Distance between Two Points] command changes the edit mode to measure the distance between two points. This is used both on the 3D model and the 2D pattern. After two points are clicked, their coordinates and the distance are shown on a dialog. The value is the distance when the 3D model is assembled with current scale. The scale can be changed through [2D Menu]-[Change Scale]. The assembled size of whole model is shown at the right bottom of the window.

[2D Menu]-[Edit Mode]-[Measure Distance between Two Points] cho phép thay đổi Edit mode để đo khoảng cách giữa 2 điểm. Cái này có thể dùng được trên cả mô hình 3D hay mẫu 2D. Sau khi click 2 điểm, tọa độ và khoảng cách của chúng hiện ra trên hộp thoại (như hình). Giá trị khoảng cách đó chính là khoảng cách của mô hình 3D sau khi lắp ráp với tỉ lệ tương tự. Ta có thể thay đổi tỷ lệ qua [2D Menu]-[Change Scale] . Tỉ lệ lắp ráp của cả mô hình hiện ở góc bên trái phía dưới cửa sổ.

TxWDh.png

 • Change the rotation center of the 3D view (Thay đổi góc nhìn trung tâm của mô hình 3D)
Clicking a point on the 3D model after the command [3D Menu]-[Change Rotation Point] ([Ctrl]+W) changes the rotation center of the 3D view. The clicked point becomes the center of the rotation. [3D Menu]-[Reset Model View] resets the view position.

Chọn lệnh
[3D Menu]-[Change Rotation Point] ([Ctrl]+W) rồi click vào điểm bất kì sẽ làm thay đổi góc nhìn trung tâm của mô hình 3D. Vị trí được click sẽ trở thành trung tâm để xoay. [3D Menu]-[Reset Model View] để đặt lại góc nhìn cũ.

d7EqI.png
------------------------

source: www.paperkura.com
 

ThangNg

New Member
5/26/21
1
0
1
30
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Cho mình hỏi làm sao để cắt hình ảnh bên 3d khi ấn vào từng khung rồi dán sang 2d như nào vậy ạ
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock