Mk thấy thích những mô hình giấy hoặc nhựa,mk cũng muốn đc tạo ra các sản phẩm ạ,dạ cho mk hỏi là cái này thuộc ngành nào và nó có khó làm ko ạ?

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Kim ki

New Member
6/6/20
1
0
1
23
Mk thấy thích những mô hình giấy hoặc nhựa,mk cũng muốn đc tạo ra các sản phẩm ạ,dạ cho mk hỏi là cái này thuộc ngành nào và nó có khó làm ko ạ?
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,479
577
113
25
Bạn có thể tham khảo qua bài này nhé
Nhưng bạn phải có kiến thức về đồ họa 3D. K cần nhìu cơ bản cũng có thể giúp bạn.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock