Lần đầu tiên lai tạo thành Công Cá Voi Sát Thủ ( killer whale - Orca ) tại Việt Nam.

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

12/10/15
21
8
3
35
Lần đầu tiên lai tạo thành Công Cá Voi Sát Thủ ( killer whale - Orca ) tại Việt Nam. Nói vui vậy thôi chứ đây là mô hình cá voi sát thủ mình làm bằng giấy. Rất dễ để làm chỉ cần 1 tờ giấy A4 thế là xong. Ai cũng có thể làm được ngay cả các bé nhỏ cũng có thể làm.
----------------------------------------------------------------------------------------

03.jpg
04.jpg
05.jpg
 
Last edited by a moderator:
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock