How to upload image on PaperzoneVN

 • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
  PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Status
Not open for further replies.

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,533
644
113
26

How to upload image on PaperzoneVN​

If you need somewhere to host an image for using in PaperzoneVN try going to upanh.paperzonevn.com
It's quick and easy and you do not need to register for an account in order to upload and host your image.

 1. Go to upanh.paperzonevn.com
 2. Click'Start Uploading' or'Upload' at the top right side on the website.
 3. There are 4 options – browse from your computer, add image URLs to upload from web, drag and drop here, paste from your clipboard.
 4. Click on ‘browse your computer’ since in this case you will uploading an image from your personal computer.
 5. Select the images you want to upload.
 6. You can add a title, descriptions under your image, resize image (recommend to 700px width if your image has larger width) and auto delete image.
 7. However, if you're a fan of drag and drop, you can also drag and drop any image to the site from your desktop or download bar in your browser.
 8. Click on ‘Upload’.
 9. Copy the image URL (Direct links) to your clip board.
 10. Now you have the URL to past into the insert image URL in PaperzoneVN.
 11. Looking for HTML or BBCode? You can also find it in the options of'Embed code'.
Now you're ready to either get links to share them with the wider world or create a post to be shared on PaperzoneVN. To learn more about making a post, read this article.
 
Last edited by a moderator:

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,533
644
113
26

Cách tải lên hình ảnh trên Paperzone VN​

Nếu bạn cần một nơi nào đó để lưu trữ một hình ảnh để sử dụng trong PaperzoneVN, hãy thử truy cập vào upanh.paperzonevn.com
Thật nhanh chóng và dễ dàng và bạn không cần đăng ký tài khoản để tải lên và lưu trữ hình ảnh của mình.

 1. Tới upanh.paperzonevn.com
 2. Nhấp vào'Start Uploading' or'Upload' ở trên cùng bên phải của trang web.
 3. Có 4 tùy chọn - tải lên từ máy tính, thêm địa chỉ ảnh để tải lên từ web, kéo và thả vào đây, dán từ khay nhớ tạm của bạn.
 4. Nhấp vào'tải lên từ máy tính' vì trong trường hợp này, bạn sẽ tải lên hình ảnh từ máy tính cá nhân của mình.
 5. Chọn hình ảnh bạn muốn tải lên.
 6. Bạn có thể thêm tiêu đề, mô tả bên dưới hình ảnh của mình, thay đổi kích thước hình ảnh (khuyên dùng chiều rộng 700px nếu hình ảnh của bạn có chiều rộng lớn hơn) và tự động xóa hình ảnh.
 7. Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu thích tính năng kéo và thả, bạn cũng có thể kéo và thả bất kỳ hình ảnh nào vào trang web từ màn hình máy tính hoặc thanh tải xuống trong trình duyệt của mình.
 8. Nhấp vào'Tải lên'.
 9. Sao chép URL hình ảnh (Liên kết trực tiếp) vào khay nhớ tạm của bạn.
 10. Bây giờ bạn có URL để dán vào Chèn hình ảnh by URL trong PaperzoneVN.
 11. Tìm kiếm HTML hoặc BBCode? Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong các tùy chọn của'Mã nhúng'.
Bây giờ bạn đã sẵn sàng nhận các liên kết để chia sẻ chúng với thế giới rộng lớn hơn hoặc tạo một bài đăng để chia sẻ trên PaperzoneVN. Để tìm hiểu thêm về cách tạo một bài viết, hãy đọc bài viết này.
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: namhương
Status
Not open for further replies.