Hỏi về mô hình giấy

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Thanh Sơn

New Member
4/25/20
2
0
1
13
Em là người mới chơi mô hình giấy.
Cho em hỏi: ở một số kit có những part không nằm trong giấy in vậy nó là gì ạ?
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,455
575
113
25
Em là người mới chơi mô hình giấy.
Cho em hỏi: ở một số kit có những part không nằm trong giấy in vậy nó là gì ạ?
thường thì đó là những chi tiết bỏ đó bạn
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,455
575
113
25
E thấy một số con có khớp thì phần đó là ống khớp ạ vậy làm bằng chất liệu nào cũng được phải ko ?
đúng rồi bạn, thường thì chỗ đó ng ta có thể thay bằng vật liều tròn khác
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock