vua sư tử

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

  1. thinhsee

    Mô hình giấy 3d SƯ TỬ GẦM

    Sản phẩm Mô hình giấy 3d SƯ TỬ GẦM thuộc dạng low-poly thể hiện Chúa Sơn Lâm đang gầm vang khẳng định vị thế VUA muôn loài động vật. Sản phẩm không phải thành phẩm, các bạn mua sản phẩm về rồi tự cắt dán để ra thành phẩm. Sản phẩm sử dụng để trang trí. Mô hình SƯ TỬ GẦM được dán kết nối từ giấy...