nature

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

  1. Insect & Reptile Stag Beetle

    Stag Beetle papercraft 30 x 235 x 177 mm
  2. 360 degree (Paper Cut) Cube Tunnel "Apple Garden"

    Light Box - Cube Tunnel "Apple Garden" B1. Cắt các chi tiết ra, dán vào một mảnh giấy theo khoảng cách miếng chia đã có trên từng miếng B2. Đo kích thước của các chi tiết sau khi dán lại vào căt một mảnh giấy dài hình chữ nhật để bọc quanh cố đỉnh lại các chi tiết