Search results

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

  1. phuocdh

    Giới thiệu tool thiết kế papercraft online

    Với mục đích đóng góp cho cộng đồng Papercraft, mình đã viết tool thiết kế papercraft online này -> PaperMaker. Tool hoàn toàn miễn phí, với chức năng chính là tạo mô hình giấy từ mô hình 3d. Thông thường mọi người chỉ sử dụng các file PDO đã được tạo sẵn, thì tool của mình vẫn có nhiều tác...